Treceți la conținutul principal

polinoame fara template cpp

//Scortariu T. Cristina
//Grupa 1067
//Numar tema (bilet):7

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <cstdarg>
#include <math.h>

struct elem
 {
 double coef;
 int grad;
 };

const double EPS = 0.001;

class polinom
 {
 elem *pol;
 int nr;

public:

 polinom();
 polinom(int n);
 ~polinom();
 polinom(int k,...);
 
 int grad();
 double coeficient(int g);
 sortare();

 friend ostream &operator <<(ostream&,polinom&);
 friend istream &operator >>(istream&, polinom&);

 
 bool operator!();
 polinom &operator +(polinom&);
 polinom &operator -(polinom&);
 polinom &operator *(polinom&);
 polinom &operator /(polinom&);
 polinom &operator %(polinom&);
 double operator () (double&); 
 polinom &operator --();
 polinom &operator ++();
 polinom &operator +(elem&);
 polinom &operator -(int&);

 double deriv(double&);
 double integ(double&, double&);
 polinom cmMdc(polinom&);
 polinom cmmmc(polinom&);
 double rad ( double&, double& );
 };//******************************************************************************************//
//------------------------------Constructori si destructori--------------------------------//
//constructor prin introducerea datelor de la terminat
polinom::polinom(int n)
 {
 pol=new elem[n];
 for(int i=nr;i>=0;i--)
 {
 cout<<"\n\t->Coefcientul pentru gradul "<<i<<": ";
 cin>>pol[i].coef;
 pol[i].grad=i;
 }
 }

//constructor implicit
polinom::polinom()
{

}
//destructor
polinom::~polinom()
 {

 } 

//constructor folosind functii cu numarvariabil de argumente 
polinom::polinom(int k,...)
 {
 int c,g,i;
 va_list va;
 va_start( va, k);

 nr=(int)(k/2)-1;

 pol=new elem[nr];

 i=nr;
 while(i >= 0)
 {
 c=va_arg(va, int);
 g=va_arg(va, int);

 pol[i].grad=g;
 pol[i].coef=c;
 i--;
 }
 va_end(va);
 }


//******************************************************************************************//
//--------------------------------------Metode auxiliare--------------------------------//

//aflarea gradului polinomului
polinom::grad()
 {
 return (int)nr;
 }

//alfarea coeficientului unui element dintr-un polinom
double polinom::coeficient(int g)
 {
 double d;
 for(int i=nr;i>=0;i--)
 if(pol[i].grad==g) d=pol[i].coef;
 return (double)d;
 }

//sortarea unui polinom descrescator dupa grad
polinom::sortare()
 {
 int auxgrad;
 double auxcoef;
 for(int i=nr;i>0;i--)
 if (pol[i].grad>pol[i-1].grad) {
     auxgrad=pol[i].grad;
     auxcoef=pol[i].coef;
     pol[i].grad=pol[i-1].grad;
     pol[i].coef=pol[i-1].coef;
     pol[i-1].grad=auxgrad;
     pol[i-1].coef=auxcoef;
     };
  
  }

//******************************************************************************************//
//-------------------------------Supraincarcarea operatorilor << si >>---------------------//

//Operatia de intrare la nivel de obiect
istream &operator >>(istream &is, polinom& p)
 {
 cout<<"Care este gradul polinomului?";
 cin>>p.nr;
 p.pol=new elem[p.nr];
 for(int i=p.nr;i>=0;i--)
 {
 cout<<"\n\t->Coefcientul pentru gradul "<<i<<": ";
 is>>p.pol[i].coef;
 p.pol[i].grad=i;
 };
 return is;
 }
//Operatia de iesire la nivel de obiect
ostream &operator <<(ostream &out,polinom& p)
 {
 for(int i=p.nr;i>=0;i--)
 {if(p.pol[i].grad==0 && p.pol[i].coef!=0) out<<p.pol[i].coef;
 if(p.pol[i].grad==1 && p.pol[i].coef!=0) out<<p.pol[i].coef<<"X +";
      
 if(p.pol[i].grad>1&& p.pol[i].coef!=0) out<<p.pol[i].coef<<"X^"<<p.pol[i].grad<<" + ";
      
 };
 if(p.nr==0 && p.pol[0].coef==0) out<<0 ;
 return out;
 }
//******************************************************************************************//
//------------------------Supraincarcarea operatorilor +,-,*,% si / ---------------------//

//Suma a doua polinoame
polinom &polinom::operator +(polinom& p)
 {
 polinom suma;
 int grp=p.grad();
 int grt=this->grad();
 double coefsuma;
 if (grp>=grt) suma.nr=grp;
 else suma.nr=grt;
 suma.pol=new elem[suma.nr+1];
 for(int i=suma.nr;i>=0;i--)
 {
 coefsuma=0;
 if(i<=grp) coefsuma=coefsuma+p.pol[i].coef;
 if(i<=grt) coefsuma=coefsuma+this->pol[i].coef;
 suma.pol[i].grad=i;
 suma.pol[i].coef=coefsuma;
 }
 return suma;
 }

//Diferenta a doua polinoame
polinom &polinom::operator -(polinom& p)
 {
 polinom diferenta;
 int grp=p.grad();
 int grt=this->grad();
 double coefdiferenta;

 if (grp>=grt) diferenta.nr=grp;
 else diferenta.nr=grt; 

 diferenta.pol=new elem[diferenta.nr];
 for(int i=diferenta.nr;i>=0;i--)
 {
 coefdiferenta=0;
 if(i<=grt) coefdiferenta=this->pol[i].coef;
 if(i<=grp) coefdiferenta=coefdiferenta-p.pol[i].coef;
 diferenta.pol[i].grad=i;
 diferenta.pol[i].coef=coefdiferenta;
 };
 int k=diferenta.nr;
 while (k>=0 && diferenta.pol[k].coef==0)
 {
 diferenta.nr=diferenta.nr-1;
 k--;
 }
 if(diferenta.nr<0) diferenta.nr=0;
 
 return diferenta;
 }

//Produsul a doua polinoame
polinom &polinom::operator *(polinom& p)
 {
 polinom produs;
 int grp=p.grad();
 int grt=this->grad();
 produs.nr=grp+grt;
 produs.pol=new elem[produs.nr];

 for(int k=produs.nr;k>=0;k--)
 {produs.pol[k].coef=0;
  produs.pol[k].grad=k;
 }
 for(int i=p.nr;i>=0;i--)
 for(int j=this->nr;j>=0;j--)
  produs.pol[i+j].coef=produs.pol[i+j].coef + p.pol[i].coef * this->pol[j].coef;
  
 return produs;
 }

//Catul rezultat din impartirea a doua polinoame
polinom &polinom::operator /(polinom& p)
 {
 polinom cat;
 polinom aux, deimpartit=(*this);
 polinom temp;

 int grt=deimpartit.grad();
 int grp=p.grad();
 
 cat.nr=grt-grp;
 cat.pol=new elem[cat.nr];
 int k=cat.nr;
 
 while(deimpartit.nr>=p.nr)
 {
 grt=deimpartit.grad();
 cat.pol[k].grad=k;
 cat.pol[k].coef=deimpartit.pol[grt].coef/p.pol[grp].coef;
 aux.pol=new elem[k+1];
 aux.nr=k;
 aux.pol[k].grad=k;
 aux.pol[k].coef=deimpartit.pol[grt].coef/p.pol[grp].coef;
 for(int i=k-1;i>=0;i--)
 {
 aux.pol[i].coef=0;
 aux.pol[i].grad=i;
 };
 temp=aux*p;
 deimpartit=deimpartit-temp;
 k--;
 }

 return cat;
 }


//Restul rezultat din impartirea a doua polinoame
polinom &polinom::operator %(polinom& p)
 {
 polinom cat;
 polinom aux, deimpartit=(*this);
 polinom temp;

 int grt=deimpartit.grad();
 int grp=p.grad();
 
 cat.nr=grt-grp;
 cat.pol=new elem[cat.nr];
 int k=cat.nr;
 
 while(/*deimpartit.nr>=p.nr*/k>=0)
 {
 grt=deimpartit.grad();
 cat.pol[k].grad=k;
 cat.pol[k].coef=deimpartit.pol[grt].coef/p.pol[grp].coef;
 aux.pol=new elem[k+1];
 aux.nr=k;
 aux.pol[k].grad=k;
 aux.pol[k].coef=deimpartit.pol[grt].coef/p.pol[grp].coef;
 for(int i=k-1;i>=0;i--)
 {
 aux.pol[i].coef=0;
 aux.pol[i].grad=i;
 };
 temp=aux*p;
 deimpartit=deimpartit-temp;
 k--;
 }

 return deimpartit;
 }

//******************************************************************************************//
//---------------------Supraincarcarea operatorilor !,--,++,+,- si () ---------------------//

//Test de polinom nul
bool polinom::operator!()
 {
 bool nul;
 nul=0;
 for( int i=nr;i>=0;i--)
 if( pol[i].grad!=0 && pol[i].coef!=0) nul=1;
 return nul;
 }


//Derivare formala
polinom &polinom ::operator -- ()
 {
 polinom derivf;
 derivf.nr=this->nr-1;
 derivf.pol=new elem[derivf.nr];
 for(int i=this->nr;i>0;i--)
 {derivf.pol[i-1].grad=i-1;
 derivf.pol[i-1].coef=this->pol[i].coef*this->pol[i].grad;
 } 
 return derivf;
 }

//Integrare formala
polinom &polinom ::operator ++ ()
 {
 polinom integrf;
 integrf.nr=this->nr+1;
 integrf.pol=new elem[integrf.nr];
 for(int i=this->nr+1;i>0;i--)
 {integrf.pol[i].grad=i;
 integrf.pol[i].coef=this->pol[i-1].coef/(this->pol[i-1].grad+1);
 } 
 integrf.pol[0].grad=0;
 integrf.pol[0].coef=0;
 return integrf;
 }

//Adaugarea unui nou termen
polinom &polinom::operator + (elem &e)
 {
 polinom rezultat;
 double c=e.coef;
 int g=e.grad;
 if(g>this->nr) 
 {
 rezultat.nr=g;
 rezultat.pol=new elem[g];
 rezultat.pol[g].coef=c;
 rezultat.pol[g].grad=g;
 for(int i=g-1;i>=0;i--)
  { if(i>this->nr) { rezultat.pol[i].coef=0; rezultat.pol[i].grad=i; }
   else { rezultat.pol[i].coef=this->pol[i].coef; rezultat.pol[i].grad=i; };
  }
 }
 else 
 {
 rezultat.nr=this->nr;
 rezultat.pol=new elem[rezultat.nr];
 for(int i=this->nr;i>=0;i--)
  {if (i==g) { rezultat.pol[i].coef=this->pol[i].coef+c; rezultat.pol[i].grad=i; }
  else { rezultat.pol[i].coef=this->pol[i].coef; rezultat.pol[i].grad=i; };
  }
 }
 return rezultat;
 }


//Eliminarea unui termen(cheia de identificare a elementului=gradul)
polinom &polinom ::operator - (int& g)
 {
 polinom rez;
 if(g>this->nr) cout<<"Termenul de gradul "<<g<<" nu exista!";
 else 
  {
  rez=(*this);
  rez.pol[g].coef=0;
  int k=rez.nr;
  while (k>=0 && rez.pol[k].coef==0)
  {
  rez.nr=rez.nr-1;
  k--;
  };
  }

 return rez;
 }

//Calcularea valorii polinomului intr-un punct
double polinom::operator() (double &punct)
 {
 double val=0;
 for(int i=this->nr;i>=0;i--)
 {val=val+this->pol[i].coef*pow(punct,(double) this->pol[i].grad);};
 return val;
 }

//********************************************************************************************//
//---Functiile:integ(double,double), deriv(double), cmMdc(), cmmmc(), rad(double, double) ---//

//Evaluarea derivatei intr-un punct folosind operatorii -- si ()
double polinom::deriv(double& pct)
 {
 polinom temp=(*this);
 temp=--temp;
 return temp(pct);
 }

//Integrarea derivatei intr-un punct folosind operatorii ++ si ()
double polinom::integ(double &a, double &b)
 {
 polinom temp=(*this);
 temp=++temp;
 return temp(b)-temp(a);
 }

//Cel mai mare divizor comun a doua polinoame
polinom polinom::cmMdc(polinom &p2)
 {
 polinom p1=(*this);
 if(p2.grad()==0) return p1;
 polinom temp=p1%p2;
 return p2.cmMdc(temp);
 }

//Cel mai mic multiplu comun a doua polinoame
polinom polinom::cmmmc(polinom &p2)
 {
 polinom p1=(*this);
 polinom temp=p1*p2;
 temp=temp/p1.cmMdc(p2);
 return temp;
 }

//Determinarea unei radacinidintr-uninterval dat
double polinom::rad (double& a, double& b)
 {
 double m = (a+b) / 2;
 if ( fabs( a-b) < EPS )
 return m;
 if ( (((*this)(a)) * ((*this)(m))) <= 0 )
 return rad ( a, m );
 else
 return rad ( m, b );
 }


//********************************************************************************************//
//-----------------------------------------Corpul principal ---------------------------------//

void main()

{
 int rasp;
 
 cout<<"----------------------------------Clasa POLINOM--------------------------------"<<endl;
 cout<<"Doriti sa: \n\t-* 1)Introduceti datele de la tastatura \n\t-* 2)Sa folositi datele definite cu ajutorul functiilor cu numar variabil de argumente? \n\t-* 3)Introduceti datele pentru primul polinom, iar al doilea este definit prin functie.";
 cout<<"\nIntroduceti optiunea:";
 cin>>rasp;
 bool ok=false;
 do 
 if(rasp==1)
{
cout<<"\nIntroduceti cele doua polinoame"<<endl;
polinom p1,p2;
cin>>p1;
cin>>p2;
ok=true;
 polinom r;
 double pct, a,b, rez;
 elem e;
 int elim;
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl;
 cout<<"\n# Testul de polinom nul";
 if (p1.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 if (p2.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 cout<<"\n# Suma \n\t->>S(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1+p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Diferenta \n\t->>D(X)=P1(X)-P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Produsul \n\t->>P(X)=P1(X)*P2(X)="; r=p1*p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Catul \n\t->>C(X)=P1(X)/P2(X)="; r=p1/p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Restul \n\t->>R(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Derivare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=--p1; cout<<r<<endl;
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=--p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Integrare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=++p1; cout<<r<<endl;getch();
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=++p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calculul valorii polinomului P1(X) intr-un punct"; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul: "; cin>>pct; 
  cout<<"\n\t->>P1("<<pct<<")="; cout<<p2(pct)<<endl;getch();
 cout<<"\n# Adaugarea unui nou termen"; cout<<"\n\t->>Introduceti coeficentul noului element:"; cin>>e.coef;
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul noului element:"; cin>>e.grad; r=p1+e; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Eliminarea unui termen "; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul elementului ce urmeaza a fi eliminat:"; cin>>elim; r=p1-elim; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 
 cout<<"\n# Integrarea numerica a lui P2(X) pe un interval dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.integ(a,b); cout<<rez<<endl; getch();
 cout<<"\n# Calcularea derivatei polinomului P2(X) intr-un punct dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul:"; cin>>pct; rez=p2.deriv(pct); cout<<rez<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mare divizor comun:";
  cout<<"\n\t->>cmMdc = "; r=p1.cmMdc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mic multiplu comun:";
  cout<<"\n\t->>cmmmc = "; r=p1.cmmmc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Determinarea unei radacini dintr-un interval dat pentru P1(X):";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.rad(a,b); cout<<"\n\t->>Radacina este:"<<rez<<endl;getch();
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl; 


}


else if(rasp==2)
{
cout<<"\nPolinoamele sunt:"<<endl;
polinom p1(12,2,5,1,4,-5,3,0,2,-8,1,1,0); 
polinom p2(8,1,3,0,2,0,1,3,0); 
cout<<"P1(X)="<<p1<<endl;
cout<<"P2(X)="<<p2<<endl;
ok=true;
  
 
 polinom r;
 double pct, a,b, rez;
 elem e;
 int elim;
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl;
 cout<<"\n# Testul de polinom nul";
 if (p1.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 if (p2.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 cout<<"\n# Suma \n\t->>S(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1+p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Diferenta \n\t->>D(X)=P1(X)-P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Produsul \n\t->>P(X)=P1(X)*P2(X)="; r=p1*p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Catul \n\t->>C(X)=P1(X)/P2(X)="; r=p1/p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Restul \n\t->>R(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Derivare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=--p1; cout<<r<<endl;
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=--p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Integrare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=++p1; cout<<r<<endl;getch();
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=++p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calculul valorii polinomului P1(X) intr-un punct"; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul: "; cin>>pct; 
  cout<<"\n\t->>P1("<<pct<<")="; cout<<p2(pct)<<endl;getch();
 cout<<"\n# Adaugarea unui nou termen"; cout<<"\n\t->>Introduceti coeficentul noului element:"; cin>>e.coef;
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul noului element:"; cin>>e.grad; r=p1+e; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Eliminarea unui termen "; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul elementului ce urmeaza a fi eliminat:"; cin>>elim; r=p1-elim; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 
 cout<<"\n# Integrarea numerica a lui P2(X) pe un interval dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.integ(a,b); cout<<rez<<endl; getch();
 cout<<"\n# Calcularea derivatei polinomului P2(X) intr-un punct dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul:"; cin>>pct; rez=p2.deriv(pct); cout<<rez<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mare divizor comun:";
  cout<<"\n\t->>cmMdc = "; r=p1.cmMdc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mic multiplu comun:";
  cout<<"\n\t->>cmmmc = "; r=p1.cmmmc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Determinarea unei radacini dintr-un interval dat pentru P1(X):";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.rad(a,b); cout<<"\n\t->>Radacina este:"<<rez<<endl;getch();
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl; 


}


else if(rasp==3)
{
polinom p1;
cout<<"\nIntroduceti datele pentru primul polinom"<<endl;
cin>>p1; 
polinom p2(4,-19,1,19,0);
cout<<"P1(x)="<<p1<<endl;
cout<<"P2(x)="<<p2<<endl;
ok=true;

 polinom r;
 double pct, a,b, rez;
 elem e;
 int elim;
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl;
 cout<<"\n# Testul de polinom nul";
 if (p1.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 if (p2.operator !()==0) cout<<"\n\t\t->>PolinomlP1(x) este nul!";
 else cout<<"\n\t\t->>Polinomul nu este nul!"; 
 cout<<"\n# Suma \n\t->>S(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1+p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Diferenta \n\t->>D(X)=P1(X)-P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Produsul \n\t->>P(X)=P1(X)*P2(X)="; r=p1*p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Catul \n\t->>C(X)=P1(X)/P2(X)="; r=p1/p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Restul \n\t->>R(X)=P1(X)+P2(X)="; r=p1-p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Derivare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=--p1; cout<<r<<endl;
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=--p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Integrare formala \n\t->>a polinomului P1(X)"; r=++p1; cout<<r<<endl;getch();
  cout<<"\n\t->>a polinomului P2(X)"; r=++p2; cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calculul valorii polinomului P1(X) intr-un punct"; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul: "; cin>>pct; 
  cout<<"\n\t->>P1("<<pct<<")="; cout<<p2(pct)<<endl;getch();
 cout<<"\n# Adaugarea unui nou termen"; cout<<"\n\t->>Introduceti coeficentul noului element:"; cin>>e.coef;
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul noului element:"; cin>>e.grad; r=p1+e; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Eliminarea unui termen "; 
  cout<<"\n\t->>Introduceti gradul elementului ce urmeaza a fi eliminat:"; cin>>elim; r=p1-elim; cout<<"\n\t->>P1(X)="<<r<<endl;getch();
 
 cout<<"\n# Integrarea numerica a lui P2(X) pe un interval dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.integ(a,b); cout<<rez<<endl; getch();
 cout<<"\n# Calcularea derivatei polinomului P2(X) intr-un punct dat ";
  cout<<"\n\t->>Introduceti punctul:"; cin>>pct; rez=p2.deriv(pct); cout<<rez<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mare divizor comun:";
  cout<<"\n\t->>cmMdc = "; r=p1.cmMdc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Calcularea celui mai mic multiplu comun:";
  cout<<"\n\t->>cmmmc = "; r=p1.cmmmc(p2); cout<<r<<endl;getch();
 cout<<"\n# Determinarea unei radacini dintr-un interval dat pentru P1(X):";
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita inferioara:"; cin>>a;
  cout<<"\n\t->>Introduceti limita superioara:"; cin>>b;
  rez=p2.rad(a,b); cout<<"\n\t->>Radacina este:"<<rez<<endl;getch();
 cout<<"-------------------------------------------------------------------------------"<<endl; 
}


 else {cout<<"\n Optiunea aleasa nu este admisa. Alegeti 1, 2 sau 3.";}
 
 while(!ok);

 
}

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

program principal cpp

#include "clasa.h" #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define DELAY 9000000 void delay() { for(long i=0;i<DELAY;i++); } //constructor cu initializare de la tastatura BigInt::BigInt() {char x; signed char t[400]; int i; printf("\nNumarul cu semn "); do s=getche(); while((s!='+')&&(s!='-')); n=0; do {x=getche(); t[n]=x-'0'; n++; } while((x>='0')&&(x<='9')); n--; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=t[n-i-1]; } //constructor cu initializare prin parametri BigInt::BigInt(char semn,signed char numar[],int dim) {int i; s=semn; n=dim; for(i=0;i<n;i++) nr[i]=numar[n-i-1]; } //transform un int negativ in pozitiv int BigInt::Pozitiv(int x) {int a,vb; a=0; vb=0; while(vb==0) if((x+a)==0) vb=1; else a=a+1; x=a; return x; } //constructor dintr-un nr int obisnuit BigInt::BigInt(int x) {int i; if(x>=0) s='+'…

NUMERE PRIME ALGORITM C++

// NUMERE PRIME ALGORITM C++//  reediting from scratch //on this page is just the study for a next algoritm for generating the parime nr series like Fibonnaci or ....if possibile

74111121313417374414124343447 if u know the red part you can generate the orange part
1 0 1 111112222 1 1 23

o aplicatie php localitati romania

//APLICATIA SE REFERA LA BAZA DE DATE SIRUTA

//dragtable.js


/* dragtable v1.0 June 26, 2008 Dan Vanderkam, http://danvk.org/dragtable/ http://code.google.com/p/dragtable/ \Bsortabledraggable\B Instructions: - Download this file - Add <script src="dragtable.js"></script> to your HTML. - Add class="draggable" to any table you might like to reorder. - Drag the headers around to reorder them. This is code was based on: - Stuart Langridge's SortTable (kryogenix.org/code/browser/sorttable) - Mike Hall's draggable class (http://www.brainjar.com/dhtml/drag/) - A discussion of permuting table columns on comp.lang.javascript Licensed under the MIT license. */ // Here's the notice from Mike Hall's draggable script: //***************************************************************************** // Do not remove this notice. // // Copyright 2001 by Mike Hall. // See http…